Obchodné a reklamačné podmienky

Obchodné podmienky
 • Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (LR dance&fashion, s.r.o., so sídlom na Tatarkovej 11, 04018 Košice, Slovenská republika, IČO: 46 664 335, DIČ: 2023524580. Živnostenský register č. 820-72488 vedený Okresným úradom v Košiciach) a kupujúceho pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.lrdancefashion.sk.

Objednávka
 • Objednávka prijatá cez e-obchod www.lrdancefashion.sk je chápaná ako záväzná zmluva uzavieraná na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Po potvrdení objednávky bude na e-mail kupujúceho odoslaná informácia o prijatí objednávky ako aj ďalšie informácie ohľadom jej vybavenia. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie e-mailu v dôsledku plnej mailovej schránky kupujúceho, alebo na e-mailové adresy od nespoľahlivých poskytovateľov e-mailových služieb. V tomto prípade nie je žiadnym spôsobom dotknutá záväznosť objednávky a povinnosti z jej vytvorenia plynúce. O stave objednávky sa môže kupujúci dozvedieť aj priamym informovaním sa u predávajúceho.

Cenové podmienky
 • Kúpna cena tovaru je platná v čase objednania.
 • Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s predajnou cenou.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať ceny tovaru a platnosť nadobúdajú dňom ich zverejnenia v obchode www.lrdancefashion.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.
 • V prípade, že cena tovaru je chybná, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za túto cenu, ale má povinnosť kupujúceho vopred informovať o riadnej cene. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • V prípade nesprávne uvedených dodacích údajov, má predávajúci právo žiadať úhradu poštovného pre opätovné zaslanie.

Platobné podmienky Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
 • pri preberaní zásielky v hotovosti – dobierka
 • elektronickou platbou na účet IBAN: SK4283300000002400259002; BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky

Ceny dopravy
 • Slovenská pošta
 • • 1,3 € - platba vopred na účet pri objednávke
 • • 2,65 € - platba dobierkou pri prevzatí
 • Osobný odber
 • Česká pošta
 • • 3 € - platba vopred na účet

Dodacie lehoty
 • Tovar, ktorý je na stránke www.lrdancefashion.sk uvádzaný ako “skladom”, predávajúci odosiela (prostredníctvom Slovenskej pošty) zvyčajne na nasledujúci pracovný deň po objednaní.
 • Vo všeobecnosti bude tovar doručený kupujúcemu o 3-4 pracovné dni po objednaní.
 • Ak tovar nie je na sklade, dodacia lehota sa pohybuje v rozmedzí do 4 týždňov, vo výnimočných prípadoch dlhšie, o čom je povinný predávajúci kupujúceho informovať.
 • Bižutériu a svadobné doplnky nie je možné doobjednať, nakoľko sa držíme zásady jedenkrát a dosť, aby sme naplnili jedinečnosť každého produktu.

Odstúpenie od zmluvy
 • Objednávku môže kupujúci stornovať iba v prípade, že ešte nebola expedovaná. Keďže sú objednávky vybavované čo najskôr, zvyčajne sa dá objednávka stornovať do polnoci dňa objednania.
 • Kupujúci môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní odo dňa prevzatia. V tomto prípade mu bude vrátená cena zaplatená za tovar bez poštovného.
 • Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané najneskôr siedmy deň odo dňa kedy kupujúci zásielku prevzal. Rozhodujúci je dátum pečiatky na zásielke doručenej predávajúcemu.
 • Náklady na poštovné smerom k predávajúcemu pri vrátení tovaru hradí kupujúci.
 • Tovar odporúča predávajúci posielať späť ako doporučenú zásielku, ak sa zásielka stratí prepravou, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.
 • V prípade poslania tovaru späť kupujúcemu na dobierku nepríde k jej prebratiu.
 • Tovar nesmie byť poškodený ani používaný, a musí byť vrátený spolu s faktúrou alebo kópiou faktúry. V opačnom prípade nie je možné sa vrátenia peňazí u predávajúceho dožadovať.
 • Tovar je odporúčané zabaliť do viacerých vrstiev bublinkovej fólie, alebo vložiť do krabičky, aby sa predišlo poškodeniu dopravou. V prípade, že sa tovar pri preprave poškodí v dôsledku nedostatočného zabalenia, predávajúci po úhrade nákladov na spätné zaslanie kupujúcim, vráti tovar kupujúcemu.
 • Darčeky získané k nákupu musí kupujúci vrátiť spolu s vráteným tovarom, prípadne len časť darčekov, na ktoré by kupujúci po vrátení tovaru nemal nárok. V prípade, že si darček kupujúci ponechá, z vrátenej sumy bude odčítaná jednotná sadzba 10 eur.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. V prípade, že kupujúci neuhradí tieto náklady vopred na účet predávajúceho do 60 dní od dátumu vrátenia tovaru, tovar prepadá v jeho prospech.
 • Pri dodržaní vyššie uvedených povinností sa predávajúci zaväzuje do 14 dní vrátiť peniaze za tovar vopred dohodnutým spôsobom (prevodom na účet alebo poštovou poukážkou).
 • Pri vrátení peňazí formou peňažného poštového poukazu bude zo sumy odrátané 1 €. T.j. cena za službu poskytovanú Slovenskou poštou.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku (alebo jej časť) ak:
 • • tovar nie je možné dodať (nedostupnosť u dodávateľa)
 • • kupujúci v minulosti neprebral dobierku a neuhradil vzniknuté náklady na doručenie
 • • kupujúci sa javí ako nedôveryhodná osoba (neuvedie správne telefónne číslo, adresu, mailovu adresu, neodpovedá na e-maily, nekomunikuje s predávajúcim)
 • • V prípade, že niektorá z týchto situácií nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil za tovar vopred, bude mu táto suma vrátená.

Neprebratie objednávky kupujúcim
 • Kupujúci je povinný objednávku prevziať.
 • Neprebratie tovaru je považované za vážne porušenie kúpnej zmluvy.
 • Ak objednaný tovar kupujúci neprevezme, je povinný uhradiť náklady za dopravu smerom ku kupujúcemu aj späť, ktoré vznikli ako škoda predávajúcemu. V súčasnosti je táto suma 5 €. Zákazník je povinný uhradiť tieto náklady do 14 dní od prijatia výzvy. Ak tieto náklady nebudú kupujúcim uhradené do 14 dní, navyšujú sa o zmluvnú pokutu 15 € a následne je vymáhanie dlžnej čiastky podstúpené firme zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok.
 • Ak kupujúci žiada predávajúceho o opätovné zaslanie vrátenej zásielky je povinný za túto zaplatiť vopred na účet, z dôvodu jeho nedôveryhodnosti voči kupujúcemu.

Záruka a reklamácie
 • Záručná doba na tovar je 2 roky.
 • Záruka sa vzťahuje výlučne na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby alebo skrytou chybou materiálu.
 • V prípade bižutérie:
 • • Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie výrobku, vypadnutie kamienkov, poškodenie zapínania v dôsledku neopatrnej manipulácie, roztrhnutie / zlomenie šperku, zošúchanie pozlátenia, oxidáciu postriebrených šperkov, mechanické poškodenia, nárazmi či chemikáliami / kozmetikou poškodené pozlátenie.
 • • U niektorých ľudí sa môže výnimočne objaviť alergická reakcia, prípadne zafarbenie pokožky pri kontakte so šperkom, čo nie je chybou materiálu a preto táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu.
 • Bižutéria nemá vlastnosti drahých šperkov a preto je jej životnosť obmedzená. Tieto šperky sú určené na občasné nosenie.
 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné dodať produkt spolu s faktúrou a uviesť dôvod reklamácie.
 • Pri reklamácii, ktorá bola predávajúcim posúdená ako neoprávnená, je kupujúci povinný uhradiť náklady na spätné doručenie tovaru. V prípade, že kupujúci tak neučiní do 60 dní od zaslania výzvy, prepadá tovar v prospech predávajúceho.
 • Bezodkladne po prevzatí tovaru, ho odporúčame skontrolovať, či nie je poškodený. Neskoršie reklamovanie takéhoto druhu nebude uznané.
 • V prípade tanečnej obuvy:
 • • sa záruka nevzťahuje na vady alebo poškodenia, spôsobené nevhodným používaním (napr. použitie vo vonkajšom prostredí či na nevhodnom povrchu) , nadmerným opotrebovaním obuvi či pôsobením potu a vlhkosti na obuv
 • • poškodenia pneumatických systémov, rôznych elementov (ozdôb, zapínaní, gumy, látky, podpätkov, zadrapnutia) zákazníkom
 • • mechanické poškodenia, odretia, ošúchania v dôsledku nadmerného zaťaženia obuvi
 • • popukanie lakovej politúry v dôsledku nedodržiavania zásad správnej údržby
 • • poškodenia kože následkom neošetrovania alebo premočenia obuvi
 • Pri intenzívnom a častom používaní obuvi je bežné a normálne že sa tanenčné topánky ako špecifický druh obuvi opotrebúvajú rýchlejšie ako bežná obuv či obuv používaná len na výnimočné príležitosti - z tohto dôvodu treba mať na zreteli možnosť odlepenia podrážky aj po 3 mesiacoch pravidelného a intenzívneho používania z dôvodu mechanického opotrebovania!
 • Reklamovanú obuv predložte riadne očistenú, hygienicky nezávadnú v pôvodnom balení spolu s dokladom o kúpe (pokladničný doklad, faktúra)
 • v prípade prejavenia sa vady je nutné obuv bezodkladne reklamovať po jej zistení v súlade s § 599 občianskeho zákonníka a obuv ďalej nepoužívať
 • vady výrobku, ktoré možno odstrániť - sa odstránia do 30 dní v súlade §622 občianskeho zákonníka
 • V prípade odstránenia vady nemá zákazník právo žiadať dodatočne zľavu ani výmenu obuvi
 • V prípade kameňov a zdobiaceho materiálu:
 • • Kamene, ktoré nie sú HOT FIX (určené na lepenie na textil) sa môžu použiť v zásade na čokoľvek - ale výber správneho lepidla, jeho množstva a správneho postupu na ich nalepenie a najmä dodržanie správnej starostlivosti o odev je výhradne na zodpovednosti zákazníka.
 • • Kamene ktoré sú typu HOT FIX, sú určené špeciálne na lepenie na textil - sú viac menej použiteľné na akúkoľvek savú látku s tým, že vždy je dopredu potrebné urobiť skúšku vhodnosti danej látky na nažehľovanie (či vydrží potrebnú teplotu) a savosť materiálu. Tieto kamene nemožno nažehľovať na kožu (pretože nie je savá) a na značne impregnované látky.Pri nažehľovaní je potrebné dodržať teplotu (väčšinou 130°C), zodpovedajúci rovnomerný tlak a dobu nažehľovania.
 • Z uvedeného vyplýva, že nie je možné reklamovať "opadané kamene" z odevu po ich nesprávnom nalepení - nedodržaní potrebného postupu, na nevhodný materiál, či nevhodným lepidlom alebo ich opadanie po nevhodnej údržbe /napr.pranie v práčke/.

Ochrana osobných údajov
 • Používaním internetového www.lrdancefashion.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch. Tieto údaje predávajúci nikdy neposkytuje iným subjektom. Výnimkou sú organizácie, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to doručovateľské subjekty a banky. Tieto údaje sú vždy poskytované pre jednorazové vybavenie konkrétnej objednávky.
 • Ak sa zákazník prihlási na odber noviniek, súhlasí s použitím svojej e-mailovej adresy na marketingové účely v rozsahu maximálne štyri reklamné e-maily mesačne. Tento súhlas môže kedykoľvek zrušiť zaslaním notifikácie na objednavka@lrdancefashion.sk

Záverečné ustanovenia
 • Všetky texty a fotografie uvedené na stránke www.lrdancefashion.sk sú výlučne vlastníctvom predávajúceho a ich použitie bez jeho súhlasu je prísne zakázané.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 • Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 • Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 • Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.